Katedra Gospodarki
Turystycznej

O jednostce

Katedra Gospodarki Turystycznej jest jednostką dydaktyczno-naukową, która powstała w 2014 r.  na bazie funkcjonującego w latach ubiegłych Instytutu Gospodarki Turystycznej i Geografii.
 
  Istotnym i charakterystycznym elementem działalności Katedry jest prowadzona od lat ścisła współpraca z branżą turystyczną regionu co ma wpływ na stałe poszerzanie pierwotnej oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb rynku.
 
   Z udziałem naszych pracowników powstały nowe, autorskie formy edukacyjne - m.in. Gra w Przedsiębiorstwo. Wspólnie z Polską Izbą Hotelarstwa jesteśmy organizatorem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej oraz inicjatorem wielu imprez popularyzatorskich, którym partneruje m.in. Wydawnictwo Pascal, Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki oraz liczne towarzystwa polsko-zagraniczne np.: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej i Towarzystwo Polsko-Włoskie. Kadra naszej Katedry bierze czynny udział w projektach unijnych, jak również prowadzi na szeroką skalę działalność konsultingową występując w roli ekspertów rynku i branży turystycznej.
 
---

Кафедра Экономики Туризма, занимающаяся исследованием и образованием, была создана в 2014 году на основе действующего в предыдущих годах Института Экономики Туризма и Географии.

Важным и отличительным элементом Кафедры является осуществление многолетнего сотрудничества с различными отраслями в области туризма, которое повлияло на постоянное расширение начального образовательного предложения и приспособление его в зависимости от  потребностей рынка.

При участии наших сотрудником создано новые оригинальные формы обучения, в том числе Игра в Предпринимательство. Вместе с Польской  организацией отельного бизнеса, Кафедра является организатором Олимпиады знаний о Отельном бизнесе, устраивает большинство различных информационно-просветительных мероприятий, сотрудничает со следующими организациями: Издательство Pascal, Региональная БидгощевскаяТуристическая Организация, Региональная Туристическая Организация, Польская организация туризма и несколькими польскими иностранными сообществами, например: Ассоциацией дружбы польско-французской и польско-итальянским сообществом. Сотрудники нашего отдела принимают активное участие в проектах ЕС, а также совершают масштабную консультационную деятельность, действуют в качестве экспертов рынка и индустрии туризма.

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia