Katedra Gospodarki
Turystycznej

Badania naukowe

W zakresie turystyki i rekreacji, badania prowadzone są w różnych skalach i ujęciach. Uzyskiwane wyniki badań pozwalają zdiagnozować stan aktualny oraz wskazać kierunki dalszego rozwoju, głównie w wymiarze lokalnym i regionalnym, ale także i krajowym. Wyniki badań są wykorzystywane przez poszczególnych nauczycieli akademickich podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz publikowane w zeszytach naukowych i monografiach.

Do wiodących tematów badawczych zaliczyć można:

 W obszarze badań geograficznych zgodnie z zainteresowaniami i dorobkiem naukowym pracowników działalność naukowa  skupia się na następujących zagadnieniach:

* studia z metodologii nauk geograficznych (prof. zw. Z. Chojnicki, prof. Wiesław Maik, prof. WSG D. Jędrzejczyk),
* badania aglomeracji bydgosko-toruńskiej jako czynnika rozwoju i integracji województwa kujawsko-pomorskiego (prof. W. Maik, prof. WSG D. Sokołowski, dr R. Brudnicki, dr R. Jaroszewska-Brudnicka, dr M. Kunz, dr inż. R. Drożyński, dr J. Owsiak, mgr M. Grabiszewski),
* badania mezoregionu Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej w aspekcie relacji: przyroda – człowiek – gospodarka (prof. E. Wiśniewski, prof. G. Wójcik, prof. WSG D. Sokołowski, prof. WSG K. Marciniak, dr W. Szczepanik, dr M. Kunz, dr inż. R. Drożyński, mgr T. Kądziorski, mgr M. Przybecka-Maik),
* badania dotyczące rozwoju agroturystyki (prof. B. Głębocki),
* studia z zakresu geografii i metodologii turystyki (prof. zw. Z. Chojnicki, prof. W. Maik, prof. WSG A. Kowalczyk, dr R. Brudnicki, dr A. Zwoliński, mgr T. Kądziorski, mgr M. Przybecka-Maik).

Wyniki badań w zakresie wymienionych tematów były publikowane w Wydawnictwie WSG lub w innych seriach, m. in.: Podstawowe idee i koncepcje w geografii” obejmujące 4 tomy wydane w latach 2005-2008 (afiliowane przy WSG artykuły prof. Z. Chojnickiego, prof. W. Maika, prof. D. Jędrzejczyka), „Studia i Materiały IGiGP” (artykuły afiliowane przy WSG prof. W. Maika), Zeszyty Naukowe WSG (3 tomy redagowane przez prof. W. Maika i prof. WSG K. Marciniaka oraz artykuły afiliowane przy WSG prof. Z. Chojnickiego, prof. Maika, prof. WSG A. Kowalczyk, dr inż. R. Dorożyńskiego, mgr T. Kądziorskiego i mgr M. Przybeckiej-Maik), GEO – architektura, urbanizm, studia (artykuły afiliowane przy WSG prof. E. Wiśniewskiego i prof. W. Maika) oraz w pracy „Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce” (afiliowane przy WSG artykuły prof. W. Maika). W przygotowaniu do druku jest tom I pracy „Kotlina Toruńsko-Bydgoska” pod redakcją prof. E. Wiśniewskiego. Ponadto pracownicy IGiGP publikowali afiliowane przy WSG artykuły i studia w innych wydawnictwach.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia