Katedra Gospodarki
Turystycznej

Prace z zakresu geografii

Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce, pod red. S. Liszewskiego, J. Łobody i W. Maika, WU WSG Bydgoszcz 2008, ss. 264, nakład 300 egz.  
Przełom XX i XXI wieku charakteryzował się wyjątkową, dawno niespotykaną aktywnością środowiska geografów polskich, które intensywnie podjęło poszukiwania tożsamości metodologicznej naszej dyscypliny w nowych realiach ustrojowych i cywilizacyjnych. Zaowocowało to w okresie kilkunastu ostatnich lat wieloma konferencjami, seminariami i innymi spotkaniami naukowymi, których celem była ocena obecnego stanu geografii polskiej, a także poszukiwanie kierunków dalszego rozwoju.
Komitet Nauk Geograficznych PAN kadencji 2003-2006 był nie tylko inspiratorem kilku takich spotkań dyskusyjnych organizowanych pod wspólną nazwą „Forum Geografów Polskich" (Kraków 2004, Sosnowiec 2005, Poznań 2006), ale również powołał „Komisję ds. rozwoju polskiej geografii w XXI wieku", która pracowała pod przewodnictwem prof. Wiesława Maika. To właśnie prof. Maik przedstawił ideę i podjął się przygotowania raportu pt. „Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce". Efektem tych prac jest przekazywany czytelnikowi tom.
Raport składa się z trzech części, w których kolejno przedstawiono: geografię jako dyscyplinę naukową, stan i perspektywy rozwoju podstawowych dyscyplin geograficznych w Polsce oraz uwarunkowania rozwoju polskiej geografii na początku XXI wieku.
Do opracowania szczegółowych tematów zaproszonych zostało 25 czołowych polskich geografów, których wypowiedzi i opracowania mają charakter autorski.
Przedstawiając społeczności geograficznej tak wszechstronnie przygotowany raport, nie tylko oceniający aktualny stan geografii w naszym kraju, widziany przez poszczególnych autorów, ale również ich wizje dalszego rozwoju, redaktorzy mają nadzieję, że stanie się on przedmiotem szerokiej dyskusji nie tylko wśród pracowników naukowych, ale również słuchaczy studiów doktoranckich i studentów geografii, którzy w natural­ny sposób są adresatami perspektyw rozwoju naszej dyscypliny. Fragment Przedmowy
 
 Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, pod red. W. Maika, K. Rembowskiej, A. Suliborskiego, WU WSG Bydgoszcz 2008, ss. 232, nakład 300 egz.  
 Przestrzeń stanowi kluczową kategorię geograficzną nierozerwalnie związaną z dziejami naszej dyscypliny. Współczesne przemiany w geografii, polegające przede wszystkim na rozszerzaniu jej podstaw teoretycznych o ujęcie humanistyczne, znakomicie powiększyły perspektywę interpretacyjną otaczającej nas rzeczywistości, ale jednocześnie doprowadziły do rozbieżności w sposobach rozumienia podstawowych pojęć geograficznych. Wieloznaczności tej sprzyja również dokonująca się w wyniku dynamicznych zmian społeczno-kulturowych i gospodarczych kompresja czasoprzestrzeni, która zasadniczo zmienia nasze dotychczasowe rozumienie czasu i przestrzeni, a także sposoby ich badania. Nowe wymiary przestrzeni i czasu stwarzają potrzebę rozwiązywania ważnych problemów społecznych współczesnego świata. W tym kontekście oddzielanie przestrzeni od czasu jest swoistą redukcją pola poznawczego geografii i wymaga refleksji.
Zbiór prezentowanych rozpraw i artykułów jest próbą zmierzenia się z zarysowaną problematyką czasoprzestrzennego wymiaru rzeczywistości w jej aspekcie teoretycznym i empirycznym. Fragment Przedmowy

 
 Andrzej Potoczek, Jerzy Stępień, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, WU WSG, Bydgoszcz 2008, ss. 208.  
 Praca autorstwa A. Potoczka i J. Stępnia dotyczy niezwykle istotnych zagadnień odnoszących się do praktyki funkcjonowania samorządu lokalnego i regionalnego jako inicjatora i koordynatora procesu rozwoju. Autorzy poświęcają wiele uwagi metodologii przygotowania strategii rozwoju oraz uwarunkowaniom jej realizacji. Odnoszą się także do różnych funkcji strategii w szeroko pojętym procesie rozwoju. Warte podkreślenia jest zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie strategii innowacji w stymulowaniu rozwoju jednostki terytorialnej. Głównym kierunkiem rozważań jest proces programowania rozwoju, a w szczególności planowanie strategiczne i związane z tym formy i metody działania administracji publicznej. W szczególności analizowane są problemy dotyczące opracowywania strategii rozwoju jako swoistego planu oraz instrumentu zarządzania rozwojem jednostki terytorialnej. Książka stanowi również cenne źródło informacji dla samorządowców oraz studentów, jest też swoistym przewodnikiem po złożonej problematyce planowania i zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Saksona
 
 
 Geografia a przemiany współczesnego świata, pod red. Wiesława Maika, Krystyny Rembowskiej oraz Andrzeja Suliborskiego, Seria: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 3, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, ss. 320.  
"Wspólnym wyznacznikiem zbioru rozpraw i artykułów tworzących niniejszy tom jest próba określenia miejsca i roli geografii w nauce i społeczeństwie w świetle stanu jej rozwoju i przemian współczesnego świata. Istotną kwestią jest zwłaszcza odpowiedź na trzy pytania: 1) w jaki sposób współczesna geografia rejestruje i interpretuje przemiany współczesnego świata? 2) jakie problemy należy podjąć, aby wzmocnić walory poznawcze i aplikacyjne geografii i jej udział w rozwiązywaniu problemów współczesności? 3) jak pod wpływem przemian współczesnego świata zmienia się geografia i jej relacje z innymi dyscyplinami naukowymi?"
 
Człowiek w badaniach geograficznych, pod red. W. Maika, K. Rembowskiej, A. Suliborskiego, seria: Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 2, WU WSG Bydgoszcz 2006, ss. 276.  
 Przedstawiamy państwu drugi tom z serii Podstawowe idee i koncepcje w geografii pt. Człowiek w badaniach geograficznych. Geograficzne zainteresowania człowiekiem mają długą tradycję. W swym rozwoju myśl geograficzna odnosząca się do człowieka przechodziła przez różnorodne fazy teoretyczne i metodologiczne. Współcześnie przemiany wewnątrz naszej dyscypliny, związane z rozwojem ujęć społecznych i humanistycznych oraz postmodernistycznych, radykalnie rozszerzyły perspektywy teoretyczne i empiryczne w tym względzie, doprowadzając jednocześnie do wewnętrznej polaryzacji stanowisk. Utrudnia to wzajemne porozumie-nie geografów bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się człowiekiem i społeczeństwem. Jednocześnie w sferze metodologii geografii człowieka istnieją rozbieżności, oddające zasadnicze różnice ontologiczne w obrazowaniu człowieka. Na tę skomplikowaną sytuację wewnątrz geografii nakładają się dynamiczne zmiany społeczno-kulturowe we współczesnym świecie, które w istotny sposób zmieniają kondycję człowieka i całych społeczeństw. Wobec tych wyzwań podjęliśmy refleksję teoretyczno-metodologiczną nad rekonstrukcją obrazu człowieka w geografii, charakterem jego powiązań ze światem oraz konsekwencjami metodologicznymi z tego wynikającymi.
Opracowania zamieszczone w tej publikacji można podzielić ze względu na ich tematykę na kilka grup. Najbardziej ogólny charakter mają te, które odnoszą się wprost do koncepcji człowieka w geografii. Bardziej szczegółowy wymiar mają teksty analizujące problematykę człowieka w kontekście określonych teorii funkcjonujących w geografii, geograficznych szkół czy też określonych kierunków badawczych. Istotny wkład wnoszą również te artykuły, które podejmują temat konceptualizacji kategorii człowieka w kontekście podstawowych pojęć geograficznych - środowiska, przestrzeni i krajobrazu. Tę część tomu zamykają teksty przedstawiające człowieka i jego wytwory w konkretnych subdyscyplinach geograficznych. Drugą część publikacji stanowią głosy w dyskusji, którą zainicjowały przedstawione artykuły. Redaktorzy

 
Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych, pod red. S. Liszewskiego i W. Maika, Studia i Materiały Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Bydgoszczy, nr 1, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2005, ss. 158.  
Tom pt. Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w systemie nauk geograficznych pod red. S. Liszewskiego i W. Maika jest pewnego rodzaju kontynuacją serii prac Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Powstał on zbiorowym wysiłkiem grona badaczy, którzy zechcieli ustosunkować się w formie pisemnej do zagadnień postawionych przez Redaktorów tego tomu. Warto nadmienić, że zaproszenie do dyskusji wysłano do 35 geografów, przedstawicieli różnych pokoleń i ośrodków geograficznych w Polsce, do badaczy specjalizujących się w dziedzinie studiów geograficzno-osadniczych i ludnościowych oraz przedstawicieli innych dyscyplin geograficznych. Odpowiedzi nadesłało 19 osób. Praca z racji bogactwa zawartych w niej treści znakomicie spełnia rolę lektury uzupełniającej dla studentów geografii.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia