Katedra Gospodarki
Turystycznej

Podręczniki TiR

Kompetentny pracownik hotelu. Wybrane stanowiska pracy. Terasa Skalska, Jacek Pustoła, przy współpracy Agnieszki Lewonowskiej-Banach,  Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2009, ISBN: 978-83-61036-25-8
Przedstawione opracowanie jest niezwykle przydatne jako podręcznik do kształcenia kadr do pracy w obiektach hotelarskich. Oprócz dostarczenia niezbędnej wiedzy jego walorem jest wytworzenie w czytelniku przekonania o randze wykonywanej pracy (…). Styl pisarski opracowania ma więc prócz wartości dydaktycznych walor kształtowania u pracownika obiektu hotelarskiego odpowiedniej postawy zawodowej. Prof. dr hab. Anna Konieczna-Domańska
Turystyka miejska, pod redakcją  Andrzeja Matczaka, Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2008, ISBN:978-83-61036-76-09
Zbiór rozpraw obejmujący szkice na temat kierunków badań geograficznych w turystyce miejskiej, badań turystyki miejskiej w Wielkiej Brytanii, atrakcjom turystycznym miast, badaniu rynku Multikina w Bydgoszczy i atrakcyjności turystycznej centrum handlowego (Galeria Pomorska w Bydgoszczy). Praca zawiera również szkic jubileuszowy poświęcony profesor Aleksandrze Kowalczyk.
Transport w turystyce. Część I. Charakterystyka rynku transportowego. Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel 2008, ISBN:978-83-61036-80-7
Zwiększający się ruch turystyczny ludzi wymaga w coraz większym stopniu zwracania uwagi na zagadnienia związane z transportem. Jest on nieodłącznym elementem składowym każdej usługi turystycznej bez względu  na jej zasięg przestrzenny. Producenci usług turystycznych powinni mieć szeroką wiedzę w zakresie statycznego, jak i dynamicznego obrazu rynku transportowego zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach należących do Unii Europejskiej. Stąd też w prezentowanym opracowaniu autorzy przedstawiają rozważania dotyczące charakterystyki transportu, a także powiązań transportu z rozwojem turystyki. Całość opracowania nosi tytuł Transport w turystyce i została podzielona na dwie części. Przedkładana czytelnikom część pierwsza charakteryzuje rynek transportowy. Część druga opracowania będzie omawiała wykorzystanie transportu w turystyce.
Czas wolny - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, zbiór studiów pod red. Kazimierza Ciżkowicza i Marzeny Sobczak, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, ss. 256.
Zamieszczone w książce teksty specjalistów nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych są świadectwem przemyśleń i doświadczeń naukowych, organizacyjnych i dydaktycznych umożliwiających rozwój racjonalnego wykorzystania czasu wolnego w warunkach przeobrażeń społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Publikacja w wielu rozstrzygnięciach, zarówno metodologicznych, jak i merytorycznych, korzysta z doświadczeń wcześniejszych badań, rozwijając je i poszerzając o nowe jakości.
 
Zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich, Stefan Iwicki, WU WSG, Bydgoszcz 2006, ss. 128; nakład: 500 egz.
Prezentowana książka nie ma charakteru podręcznika ukierunkowanego na jeden przedmiot wykładowy. Obejmuje wiele zagadnień dotyczących ochrony i kształtowania zasobów środowiskowych, uwarunkowań ekonomicznych i przestrzennych rozwoju turystyki oraz, co jest zdaniem autora szczególnie ważne, bezkonfliktowej koegzystencji wielu funkcji na wspólnie użytkowanych obszarach. Tylko zgodne współdziałanie może stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, a w tym również do rozwoju zagospodarowania turystycznego. W książce przedstawione zostały również podstawowe akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, w zakresie, jaki niezbędny jest do zapoznania się ze strukturą przestrzenną planowanych terenów oraz procedurą związaną z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę. Omówiono także sposoby zagospodarowania turystycznego różnego rodzaju jednostek przestrzennych, zasady lokalizacji obiektów turystycznych, podstawowe elementy infrastruktury technicznej i zasady sporządzania ocen oddziaływania na środowisko. Duża część pracy została poświęcona agroturystyce i tworzeniu warunków do rozwoju turystyki wiejskiej, w tym ochronie i kształtowaniu tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia